top of page

RE_ FORM STUDIO

Natalia Regimowicz

Simplicity is complexity resolved.

Constantin Brancusi

 N a t a l i  a   R e g i m o w i c z _ a r c h i t e k t .   Absolwentka  kierunku  Architektura  Wnętrz  i  Wzornictwo  oraz  kierunku  Architektura  i  Urbanistyka  na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W roku 2013 na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej obronila z wyróżnieniem pracę doktorska. Dziala twórczo w zakresie architektury, architektury wnętrz a także rewaloryzacji przestrzeni publicznych. Od kilku lat pelni obowiązki adiunkta na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

01_ Portfolio

wnętrza prywatne
bottom of page